Praktijk Wiis, gevestigd aan De Hammeren 40 Kollum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijkwiis.nl
De Hammeren 40 te Kollum
06-50508764
Inge Klaver is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk Wiis. Zij is te bereiken via info@praktijkwiis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Wiis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (in geval van factureren)
– Overige persoonsgegevens die u zelf mondeling dan wel schriftelijk verstrekt (bijvoorbeeld
over het welzijn van uw kind of diens schoolresultaten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

praktijk Wiis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN) (alleen in geval van factureren op basis van een PGB, een
PersoonsGebonden Budget)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Wiis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het beoordelen van de hulpvraag
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Om diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling, indien van toepassing
– Praktijk Wiis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Wiis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Wiis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Wiis bewaart uw persoonsgegevens na afloop van het doel waarvoor ze zijn verzameld, nog minimaal twee jaar, zodat de cliënt en/of zijn/haar ouders nog een beroep kan doen op vervolgacties. Daarna kunnen eventuele verslagen worden geanonimiseerd. Wanneer de cliënt dit mondeling dan wel schriftelijk verzoekt, zullen alle gegevens en/of verslagen eerder worden verwijderd. Daarnaast worden bepaalde gegevens voor wettelijke doeleinden bewaard (bijvoorbeeld de belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Wiis verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Wiis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk Wiis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkwiis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. praktijk Wiis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Wiis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van GSuite, dat claimt te voldoen aan de privacywetten volgens de AVG. ls u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkwiis.nl. Alvast onze hartelijke dank!

contact

Vraagt u zich af of praktijk Wiis iets kan betekenen voor uw kind?